superslot สล็อตออนไลน์ รวมเกมสล็อตทุกค่าย ฟรีเครดิต โบนัส 100%

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

อำนาจหน้าที่ กรมสรรพากร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีโดยให้มีกรมสรรพากรมีหน้าที่อะไร ที่ดังต่อไปนี้

1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมสรรพากร หน้าที่

กรมสรรพากร(The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ จากหน้าที่ดังกล่าวเมื่อมีเหตุจลาจล กรมสรรพกรจึงมักถูกวางเพลิงเสมอ อาทิเหตุการณ์ 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ จนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกวางเพลิงมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ไลน์ทีวี

วิสัยทัศน์

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

ภารกิจหลัก

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ

2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

นโยบายและทิศทางการบริหารงานของกรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์รักษาเสถียรภาพทางรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์คือ การเสริมสร้างการปฏิบัติ ทางภาษีให้ถูกต้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีการเสริมสร้างความสมัครใจ และการปฏิบัติทางภาษี ของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการเพี่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพากร

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและการบริการเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าประสงค์คือการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศการลดต้นทุนในการปฏิบัติทางภาษีและต้นทุน ในการจัดเก็บภาษีและการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร มีเป้าประสงค์ คือ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน การมีธรรมาภิบาลในองค์กร มีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและมีความสุข

ประวัติสมาคม และประวัติกองทุนสมาคม

กรมสรรพากรข้อมูล เมื่อปี พศ.2531 อดีตข้าราชการสรรพากรกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้ง ชมรมอดีตข้าราชการสรรพกร   เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้าราชการที่เกษียณอายุในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคโดยนัดพบปะสังสรรค์ 2 – 3 เดือนต่อครั้ง มีนายเจิม จันทพันธ์ อดีตผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานชมรม สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 180/72 ถนนเพชรเกษม ซอย 55 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ซึ่งเป็นบ้านพักของนายเจิม จันทพันธ์)

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมชมรมฯมีมติเอกฉันท์ เลือกร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ อดีตอธิบดี กรมสรรพากร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,และอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรแทนประธานคนเดิม ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง 18 ปี (ประธานชมรมดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี)

ชมรมได้ยื่นคำขอจเทะเบียนเป็นสมาคมและได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ใช้ชื่อว่า สมาคมข้าราชการสรรพากร

ที่ตั้ง สำนักงานสมาคม:

ชั้น 2 อาคารจอดรถและสวัสดิการ กรมสรรพากร

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2272-8162 โทรสาร 0-2272-9717

มือถือ 08-5388-2838

คณะกรรมการสมาคมทำหน้าที่บริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2ปี โดยมีร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็นนายกสมาคมคนแรกและได้โอนสมาชิกชมรมไปเป็นสมาชิกสมาคมทุกราย ร้อยเอกสุชาติฯ ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเพียงปีเศษ ก็ถึงแก่กรรม สมาชิกสมาคมได้เลือก นายวีระชัย ตันติกุล เป็นนายกสมาคมประจำปี 2553 – 2554 และเมื่อพ้นวาระแล้วสมาชิกได้เลือกนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งนายกได้แต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่ ประจำปีอ พ.ศ.2555 -2556 เพื่อบริหารงานสมาคมและเชิญข้าราชการอาวุโสเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมประจำปี พ.ศ.2555 – 2556 เพิ่มเติม นอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบหมายให้คณะกรรมการสมาคมฝ่ายต่างๆ แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยบริหารงานของสมาคมอีกทางหนึ่งด้วย foodpanda

ประวัติกองทุนสมาคมข้าราชการสรรพากร

กรมสรรพากรคืออะไร จากการรวมตัวกันก่อตั้งชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรในปี พ.ศ.2531 ปรากฏว่าชมรมมีเงินเหลือจ่ายจำนวนหนึ่งจากการดำเนินการและเงินที่สมาชิกได้บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม คณะกรรมการบริหารชมรมจึงได้ก่อตั้ง “กองทุนชมรมอดีตข้าราชการสรรพากร”ขึ้น officemate

เมื่อชมรมได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสมาคมข้าราชการสรรพากร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 จึงได้โอนเงินกองทุนชมรมอดีตข้าราชการสรรพากรเป็น “กองทุนสมาคมข้าราชการสรรพากร” ปัจจุบันมีกองทุนจำนวน 127 กองทุน ธนาคารกรุงเทพ

ทดลองเล่นสล็อตฟรี