superslot สล็อตออนไลน์ รวมเกมสล็อตทุกค่าย ฟรีเครดิต โบนัส 100%

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังนี้ 1) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 2) ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 3) ควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ และ 4) สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล  Truemoney wallet

วิสัยทัศน์ (Vision) กรมบัญชีกลาง เงินเดือน 2564

 กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ (Mission)

1.       กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง

2.       บริหารเงินสดกับภาครัฐ บริหารการรัล จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลที่ทันสมัย

3.       สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลาง สมัครสอบ

4.       พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินการคลัง

5.       เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง superslot

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

–          การเป็นกลไลกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Smart Regulator : SR)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

–          การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service : ES)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมบัญชีกลาง

–          การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital CGD : DC)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.   ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบริหารการคลังของประเทศในด้านการบริหารเงิน

คงคลัง ต่อกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี

2.   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี

การพัสดุภาครัฐและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

3.   การกำหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.   การกำหนดนโยบายและมาตรฐาน การกำกับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง egp

5.   การประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตามการ

ดำเนินงานและการบริหารด้านการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการคลังของประเทศ

6.   ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งคลัง

และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาทำความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำความตกลง

7.   การบริหารเงินคงคลัง

8.   พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในด้านกำกับดูแล การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินนอก

งบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจำเป็นในการดำเนินงานของเงินนอกงบประมาณอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับและบริหารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

9.   กำหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

10.   พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง

11. กำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน

12. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

13การพัฒนาระบบการบริหารบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ

14. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ

15. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานทางการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 หน่วยงานภายใน

1. ตรวจสอบภายใน

2. พัฒนาระบบบริหาร

3. พัฒนาระบบลูกจ้าง

4. สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง

5. กองกฎหมาย

6. กองการเงินการคลังภาครัฐ

7. กองการพัสดุภาครัฐ

8. กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

9. กองคดี

10. กองความร่วมมือและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

11. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

12. กองตรวจสอบภาครัฐ

13. กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

14. กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

15. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

16. กองบัญชีภาครัฐ

17. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

18. กองระบบการคลังภาครัฐ

19. กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

20. กองละเมิดและแพ่ง

21. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

22. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

24. สำนักงานคลังเขต 1-9

25. สำนักงานคลังจังหวัด

ทดลองเล่นสล็อตฟรี