superslot สล็อตออนไลน์ รวมเกมสล็อตทุกค่าย ฟรีเครดิต โบนัส 100%

กยศ

กยศ หน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง กองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา  มีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา โดยการ ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ นักเรียน นักศึกษา จะต้องชำระหนี้คืน พร้อมดอกเบี้ย ตามอัตราที่กำหนด เมื่อจบการศึกษาแล้ว

ผู้กู้ยืมลงทะเทียบรับรหัสผ่าน

โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่เท่านั้น 

ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า
ต้องยื่นใบคำขอกู้ยืมภายในเวลาที่กองทุนกำหนด
สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี
สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปีลงในระบบ e-Studentloan

สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม
สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมลงในระบบ e-Studentloan

เช็คหนี้กยศ ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

 • ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ รายเก่าที่เปลี่ยนระดับ หรือ เปลี่ยนสถานศึกษา ต้องบันทึก 
 • พิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan 
 • ส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ กยศ
 • ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

 • เมื่อตรวจสอบแล้ว สถานศึกษาจะส่งข้อมูลลงในระบบ e-Studentloan 
 • พร้อมลงนามในสัญญา

ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียน

 • ค่าใช้จ่าย จะต้องไม่เกินจำนวนจริง
 •  ที่สถานศึกษา เรียกเก็บจริงในระบบ e-Studentloan

สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

 • สถานศึกษาลงทะเบียน ในระบบพร้อม 
 • พิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
 •  ค่าครองชีพ  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม

สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน

 • สถานศึกษาตรวจสอบ และ ยืนยันข้อมูลของ แบบลงทะเบียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและ ค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan

สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียน ให้ธนาคาร

 • สถานศึกษารวบรวมสัญญา และ เอกสารประกอบ สัญญากู้ยืม และ แบบลงทะเบียน จัดส่งผู้บริหาร และ จัดการเงินให้กู้ยืม

ติดต่อ กยศ เอกสารในการพิจารณา

 • แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ ออกจากระบบ e-Studentloan และ แบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101)
 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารของบิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารประกอบการรับรองรายได้
  – กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
  – กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 • แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
 • ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • เอกสารอื่น ๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณา เพิ่มเติม กยศ

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

 • ผู้กู้ยืมเงิน ต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ย หรือ ประโยชน์อื่นใด ร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้
 • ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจาก ครบระยะเวลา ปลอดหนี้ โดยให้ชำระหนี้คืน เฉพาะเงินต้น ในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
 • การชำระหนี้ งวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงิน ชำระเงินต้นคืน ตามอัตรา ผ่อนชำระ ที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือ ประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
 • ·หากผู้กู้ยืมเงิน ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงิน จะต้องชำระค่าปรับ หรือ ค่าธรรมเนียม จัดการกรณี ผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด
 • ผู้กู้ยืมเงิน ที่มีความประสงค์ จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือ ก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือ ประโยชน์อื่นใด

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ: agoda สล็อต Lucky Neko 369superslot AMB POKER เป่ายิงฉุบล้มเจ้า สล็อต Genie’s 3 Wishes ดูเป็นต่อ 2020 superslot เครดิตฟรี50 สมัครsuperslot

ทดลองเล่นสล็อตฟรี